ES parama privačių miškų savininkams

Dalintis:

Europos Sąjunga teikia paramą privačių miškų savininkams miškų būklei gerinti ir miškų ūkiui plėtoti. Šiuo metu parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą. Supažindiname su pagrindinėmis miškų ūkio srities veiklomis, kurioms parama teikiama 2020 metais. Šie metai yra paskutiniai pagal minėtą programą paramos paraiškų pateikimo metai, todėl norint išnaudoti jos teikiamas galimybes vertėtų suskubti pateikti paraišką paramai gauti.

Nuo kovo 2 d. iki gegužės 29 d. renkamos paraiškos paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Jas gali teikti miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), miško valdytojų grupės. Paraiškos gali būti teikiamos kartu su partneriais – kitais miško valdytojais. Ši parama teikiama su sąlyga, kad įrengti ar rekonstruoti keliai daugiausiai bus naudojami miškininkystės veiklos vykdymui. Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur, o paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo. Paramos lėšomis finansuojamas miško kelių su žvyro danga įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, su miško keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, taip pat vidinės miškotvarkos projekto parengimo ir (ar) tikslinimo bendrosios išlaidos. Atkreiptinas dėmesys, kad dalis kelio gali būti įrengiama ar rekonstruojama ir ne miško žemėje, tačiau tokiu atveju investicijos į šią kelio dalį gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. nuo kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės. Jei pagal teisės aktų reikalavimus yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su paraiška pateikiamas bendras viso projekto statinio projektas ar supaprastintas projektas bei statybą leidžiantis dokumentas, skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizės išvada. Tais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus infrastruktūrai įrengti statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, su paraiška pateikiami kiti bendrieji projektiniai dokumentai (aiškinamasis raštas, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, statybos vertės skaičiavimai). Šiam Kaimo plėtros programos priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 570 164 Eur paramos lėšų.

Nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. renkamos paraiškos gauti paramai pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Paraiškas gali teikti privačių miškų valdytojai, labai mažos bei mažos įmonės. Paramos lėšos skiriamos miškų ūkio modernizavimui, miško kirtimų, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimui, paslaugų miškų sektoriuje teikimui. Taip pat bus remiamas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas (dirvos paruošimas, sodmenų įsigijimas, transportavimas, sodinimas ir kt.) bei Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ir tikslinimas. Taigi pagal šias veiklas gali būti finansuojamas motorinių pjūklų ir krūmapjovių, miško traktorių su savikrovėmis priemonėmis, medvežių, medkirčių ir miško kirtimo galvučių ar mechanizmų miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti, mobiliųjų medienos smulkintuvų (kapoklių), medienos skaldymo įrangos ir mobiliųjų lentpjūvių įsigijimas. Taip pat bus finansuojamas specialios kompiuterinės programinės įrangos, skirtos technologinio proceso valdymui, bei technikos, skirtos dirvos ruošai, įsigijimas. Didžiausia numatoma paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkst. Eur, o per visą 2014–2020 m. laikotarpį negali būti didesnė nei 200 tūkst. Eur. Perkant techniką finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kitų veiklų atveju finansuojama 65 proc. išlaidų. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 5 358 322 Eur paramos lėšų.

Nuo gegužės 4 d. iki birželio 30 d. bus renkamos paraiškos paramai gauti pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Miško savininkui vykdant stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veiklą skiriama parama (fiksuoto dydžio išmoka) apskaičiuojama kiekvienam Miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties. Pavyzdžiui, jeigu atkuriama paprastąja pušimi, bus mokama 2070 Eur už vieną hektarą, o paprastuoju ąžuolu – net 4206 Eur už vieną hektarą. Svarbiausia iki paraiškos pateikimo pažeisto miško plotą užregistruoti Valstybinėje miškų tarnyboje ir pasirengti Miško želdinimo ir žėlimo projektą, kuris turi būti patvirtintas VĮ Valstybinių miškų urėdija. Atkūrus mišką reikės pateikti miško sodmenų įsigijimo dokumetus, o kitų išlaidas patvirtinančių dokumentų pateikti nereikės. Taip pat pagal šią veiklą yra galimybė gauti paramą miškų priešgaisrinei infrastruktūrai įrengti. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 000 003 Eur paramos lėšų.

Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. bus renkamos paraiškos paramai gauti pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Išmokos bus skiriamos pamiškių formavimui, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimui arba būdingos miško struktūros palaikymui, nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymui (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus, jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui bei Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimui. Iš paminėtų populiariausia ir miško formavimui labai reikšminga veikla yra jaunuolynų ugdymas. Jam parama skiriama mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką – 253 Eur/ha. Šiuo atveju išlaidas pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikės. Ugdymo reikalingumui pagrįsti reikės pateikti miškotvarkos projektą, kuriame numatytas jaunuolyno ugdymas, arba miškininko specialisto išvadą dėl jaunuolyno ugdymo reikalingumo. Miško savininkas pretenduoti į jaunuolynų ugdymo paramą už tą patį plotą gali ne daugiau kaip 2 kartus. Antrą kartą parama gali būti teikiama, jei pakartotinis jaunuolynų ugdymas vykdomas praėjus ne mažiau kaip 3 metams po ankstesnio jaunuolynų ugdymo. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta paramos lėšų suma bus patikslinta artėjant paraiškų priėmimo laikui.

Paraiškos, pateiktos visų aptartų veiklos sričių investicijoms gauti, bus vertinamos balais pagal kiekvienai veiklai nustatytus specifinius atrankos kriterijus. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 privalomų balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Prieš teikiant paraišką paramai gauti labai svarbu išsamiai susipažinti su priemonės paramos teikimo schema, tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, su įsipareigojimais, kuriuos miškų savininkai turės vykdyti gavę paramą, ir kita įgyvendinimo taisyklės nurodyta informacija (detaliau www.nma.lt).

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad karantino laikotarpiu pareiškėjams suteikta galimybė paraiškas, mokėjimo prašymus bei kartu su jais pateikiamus kitus dokumentus teikti registruotu paštu, per kurjerį. Paraiškas taip pat galima teikti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu ir siųsti elektroniniu paštu adresais, nurodytais www.nma.lt svetainėje, skiltyje „Susisiekite“. Taip pat dalį Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos paraiškų galima teikti elektroniniu būdu. „Paraiškų dėžutės“ – dar viena galimybė saugiai pateikti paraiškas, mokėjimo prašymus bei kartu su jais pateikiamus dokumentus karantino laikotarpiu. Specialiai įrengtas vietas pareiškėjai ras visuose NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Apie paraiškos (mokėjimo prašymo) užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami paraiškoje (mokėjimo prašyme) nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų teikimas per „paraiškų dėžutes“ vyks dviem darbo dienomis trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo data.

Užs. Nr. 44

Dalintis:

About Author

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą