Kviečiame kreiptis dėl paramos žvejybinių laivų variklių keitimui ir modernizavimui

Dalintis:

Nuo spalio 4 d. iki gruodžio 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (Veiksmų programa) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“ (Priemonė).

Priemonės konkretus tikslas – paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui. Pagal Priemonę remiama veikla – žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) pakeitimas.

Kas gali teikti paraiškas gauti paramą?

Paramos paraiškas pagal Priemonę gali teikti ūkio subjektas, nuosavybės teise valdantis žvejybos laivą (-us) ir užsiimantis versline žvejyba Baltijos jūroje, Baltijos jūros priekrantėje arba vidaus vandenyse. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Kokie atrankos kriterijai taikomi pareiškėjui?

Projektų pirmumo atrankos kriterijai:

  • Laivams, kurių bendrasis ilgis pagal laivo techninio paso duomenis neviršija 12 metrų, suteikiama 60 balų (atitiktis vertinama pagal Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo arba Vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimo duomenis).
  • Laivams, kurie žvejojo ne mažiau kaip 60 dienų per ataskaitinius metus iki paraiškos pateikimo, suteikiama 40 balų.

Koks Priemonės galimas intensyvumas?

Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.

Didžiausia galima paramos projektui suma yra 10 000 Eur. Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 20 000 Eur paramos lėšų.

Kokie pareiškėjo įsipareigojimai?

Apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo paramos sutarties pasirašymo (ne anksčiau nei nuo turto įsigijimo) dienos iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir 3 metus po paskutinio paramos išmokėjimo dienos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui).

Taip pat nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų, projekto įgyvendinimo sąlygų ir projekto įgyvendinimo vietos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Pareiškėjas sutinka, kad jo veikla, susijusi su projekto įgyvendinimu, būtų tikrinama po paramos paraiškos pateikimo dienos bet kuriame projekto įgyvendinimo etape ir projekto kontrolės laikotarpiu.

Per kiek laiko reikia įgyvendinti projektą?

Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo. Siekdamas, kad paramos lėšos būtų išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d., paramos gavėjas turi suplanuoti projekto veiklas taip, kad jis pateiktų NMA paskutinį mokėjimo prašymą ne vėliau iki 2023 m. spalio 1 d.

Ar numatytas kontrolės laikotarpis?

Taip, vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 (Administravimo taisyklės), 3.33 papunkčiu, žuvininkystės projekto kontrolės laikotarpis – laikotarpis nuo paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės žuvininkystės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo iki paskutinio paramos išmokėjimo dienos ir penkerių metų laikotarpis nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje numatytų įsipareigojimų.

Kur ir kaip galima pateikti paraišką?

Paramos paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt, arba teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) portalo interneto prieigoje adresu www.zumis.lt pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Užs. Nr. 177

Dalintis:

About Author

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą