Kontrolės tarnyba pagrūmojo butų ūkiui

Dalintis:

Atsižvelgdama į visuomenės interesą, Tauragės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atliko privatizacijai ruošiamos savivaldybės kol kas dar valdomos bendrovės Tauragės butų ūkis patikrinimą. Tikrintas daugiabučių kaupiamųjų lėšų administravimas, sukauptas pelnas ir skolos įmonei. Narpliotas ir didžiulį atgarsį sukėlęs ketvirčio milijono eurų dividendų išmokėjimas akcijų savininkei – Tauragės savivaldybei. Patikrinimo išvados neguodžiančios, bendrovė įpareigota iki šio mėnesio pabaigos pašalinti trūkumus. Deja, savivaldybės administracijos vadovai apie jas tyli – iki šiol nei visuomenei, nei tarybos nariams patikrinimo rezultatai nepristatyti. Opozicija įtaria, kad juos ketinta tiesiog „nukišti į stalčių“.
Kaupiamosios lėšos – į vieną krūvą Patikrinimo metu, kuris atliktas 2017-ųjų lapkričio–gruodžio mėnesiais, analizuoti Tauragės butų ūkio 2007–2017 metų duomenys.  Patikrinimo rezultatai nieko gero nežadantys. Nustatyta, kad Tauragės butų ūkis nesilaikė Butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų, skiriamų namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo reikalavimų ir neužtikrino, kad daugiabučiai namai sukauptų pakankamai kaupiamųjų lėšų, nes nesušaukė daugiabučių butų savininkų susirinkimų ir nevykdė apklausos raštu, kad būtų priimti sprendimai dėl ilgalaikių planų ir įmokų dydžio, nustatė nepakankamus kaupiamųjų įmokų dydžius, netvarkė kaupiamųjų lėšų apskaitos pagal kiekvieną daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininką, o sudarytos indėlių sutartys neatitinka kaupiamųjų lėšų apsaugai keliamų reikalavimų.Savivaldybės kontrolieriaus ir audito tarnyba nustatė, kad gyventojų sukauptos lėšos saugomos trijų bankų depozitinėse sąskaitose. Šių sąskaitų sutartyse nėra nurodyta, kurio daugiabučio namo lėšos yra kaupiamos. Išsiaiškinta, kad patalpų savininkų kaupiamosios įplaukos surenkamos kartu su administravimo ir kitų suteiktų paslaugų įplaukomis į vieną sąskaitą banke. Be to, įmonės sudarytos terminuotojo indėlio sutartys neatitinka teisės aktais nustatytų reikalavimų kaupiamųjų lėšų apsaugai.Kaip teigia Kontrolės ir audito tarnyba, visos patalpų savininkų lėšos, esančios kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, į apskaitą turi būti įtraukiamos ir tvarkomos kiekvienam namui atskirai, o indėlininkais laikomi kiekvienas patalpų savininkas. Nustatyta, kad įmonė patalpų savininkų lėšas, esančias kaupiamųjų lėšų sąskaitose, į apskaitą įtraukia ir tvarko kiekvienam namui atskirai, tačiau netvarko apskaitos pagal kiekvieną daugiabučio namo patalpų savininką. Todėl bendrovė neturi duomenų apie kiekvienam savininkui tenkančią saugomų lėšų dalį ir taip neužtikrinamas kiekvieno savininko indėlio identifikavimas.Be to, butų ūkio kaupiamųjų įmokų apskaičiavimo žiniaraštyje nurodyti 269 daugiabučiai, kuriems priskaičiuotos kaupiamosios lėšos, tačiau tikrintojams bendrovė pateikė tik 178 administruojamų daugiabučių namų sąrašą.Pelną galėjo panaudoti investicijomsKontrolės tarnyba aiškinosi ir bendrovės pelno pokytį. Per dešimtmetį – nuo 2007 iki 2017 m. rugsėjo 30 d. grynasis įmonės metų veiklos rezultatas nebuvo pastovus ir stipriai kito nuo pelno iki nuostolių. Štai 2007 m. įmonė dirbo nuostolingai (apie 20 tūkst. Eur nuostolis), 2009 m. skaičiavo 60 tūkst. Eur pelną, 2012 m. – vėl 20 tūkst. Eur nuostolį, kitąmet – 20 tūkst. Eur pelną. Paskutinieji metai, kai įmonė dirbo pelningai – 2016-ieji. Tuomet bendrovė turėjo maždaug 10 tūkst. Eur pelno. 2017 m. rugsėjo 30 d. rezultatas neigiamas – skelbiama, kad tuo metu įmonės nuostolis siekė apie 30 tūkst. Eur.2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, sukauptas įmonės pelnas sudarė 230 tūkst. Eur. Tačiau akcentuota, kad į 2016 metų balansą įtrauktos ir 182 tūkst. Eur neatgautos pirkėjų skolos. Kontrolės ir audito tarnybos nuomone, turėjo būti apskaitomas jų nuvertėjimas ir atitinkamai sumažinti 2016 m. veiklos rezultatai. Tačiau į tai akcijų valdytojas neatsižvelgė ir 2017 metais priėmė sprendimą 240 tūkst. Eur išmokėti kaip dividendus Tauragės savivaldybės administracijai.Tarnyba skelbia išvadą – bendrovės akcininkas nesudarė jai galimybės siekti pažangesnių technologijų tobulinant teikiamų paslaugų kokybę ir neatsižvelgė į bendrovės „Analitika“ 2017 m. kovo mėnesį atliktą auditą bei nepriklausomas auditoriaus išvadas. 2017–2015 m. akcininkas nepaskirstė pelno nei investicijoms, nei dividendams, o pasibaigus 2016 metams 96 proc. sukaupto pelno paskyrė dividendams išmokėti.Skolos kelia finansinę rizikąBe to, nustatyta, kad pirkėjų skolos, neatgautos ilgiau kaip vienerius metus, Tauragės butų ūkiui 2017 m. rugsėjo 30 dieną sudarė 228 tūkst. Eur, todėl kelia įmonei finansinę riziką. Jei dėl šių skolų būtų skaičiuojamas nuvertėjimas, įmonės veiklos rezultatas – nuostolis padidėtų.Skelbiama, kad Tauragės butų ūkis nors ir ėmėsi veiksmų dėl skolų mažinimo, tačiau nepakankamai, nes daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų skolos mažėja nežymiai. Bendrovės direktorius Mindaugas Nevardauskas kontrolieriams paaiškino, kad išieškoti skolas sudėtinga, nes tai padaryti trukdo gyventojų migracija ir duomenų apie jų buvimo vietą stoka, esą skolas bendrovei didina „gyventojų nemokumas ir ekonominis nestabilumas“.Klaidas ištaisyti privalo iki gegužėsTauragės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba savivaldybės administracijai iki sausio 31-osios nurodė nustatyti kontrolės priemones, siekiant užtikrinti tinkamą daugiabučių butų savininkų lėšų kaupimą bei jų apsaugą ir imtis veiksmų, kad būtų surinkta informacija apie savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių teisinį statusą bei patikslinti priimtus teisės aktus dėl namų administratoriaus paskyrimo.Tauragės butų ūkiui nurodyta imtis priemonių, kad būtų priimti administruojamų daugiabučių namų butų savininkų sprendimai dėl numatomų ilgalaikių bendrojo naudojimo objektų privalomųjų darbų ir suderinti bei patvirtinti kaupiamųjų įmokų tarifai. Įmonei rekomenduojama terminuotųjų indėlių sumas pervesti į depozitinę patikėjo sąskaitą, o šias lėšas tvarkyti pagal kiekvieną patalpų savininką, ne tik pagal kiekvieną namą, peržiūrėti ir sudaryti sutartis su butų savininkais, patikslinti administruojamų namų sąrašus, kad jie atitiktų Nekilnojamojo turto registro įrašus. Be to, įmonei nurodyta aktyviau dirbti su skolomis ir skolininkais – tiksliai identifikuoti skolininkus ir skolų susidarymo terminus, jų priežastis, skolų sumas suderinti su skolininkais ir apskaičiuoti senesnių nei vienerių metų skolų nuvertėjimą.Visus šiuos darbus Tauragės butų ūkis privalo atlikti sausio–gegužės mėnesiais. Tuo metu pagal savivaldybės planus įmonė jau gali būti privatizuota.Stebina priešpriešaŠį Kontrolės ir audito atliktą patikrinimą praėjusią savaitę tarybos Ekonomikos komiteto posėdžio metu į viešumą bandė iškelti opozicija. Tiksliau, jos narys socialdemokratas Viktoras Kovšovas. Deja, į jo pasiūlymą apsvarstyti patikrinimo išvadas neatsižvelgta. Valdančioji dauguma tiesiog paliko posėdžių salę, pareiškusi, kad dividendai savivaldybei buvo išmokėti pagrįstai.Tarybos narys V.Kovšovas sako, kad jį žeidžia ir labiau neramina ne pačios savivaldybės valdomos bendrovės patikrinimo išvados, bet valdančiųjų požiūris į opozicijos keliamus klausimus.– Kai iškėliau klausimą, kad šias išvadas reikėtų apsvarstyti, jie (valdančiosios daugumos atstovai, – red.) manęs klausė, ar jose kažkas yra. Aš pradėjau cituoti išvadas, ką reikia tvarkyti. Mane stebina ta bendra valdančiosios daugumos nuostata. Ko bepaklausi, atrodo, kad mes kažkokie tautos priešai. O svarstyti yra ką, juk numatytas nemenkas priemonių planas, konstatuota, kad dividendai išmokėti, nors šios lėšos galėjo būti panaudotos gyventojų paslaugoms gerinti, nenurašytos skolos. Mes, tarybos nariai, turim daryti išvadas, – sakė tarybos narys.Pasak tarybos nario, taip ir liko neaišku, ar Kontrolės tarnybos atliktas patikrinimas bus viešai svarstomas, ar taip ir nuguls į stalčių.Direktorius: „Jūs manęs neklauskit“Tauragės butų ūkio direktorius Mindaugas Nevardauskas dėl patikrinimo išvadų galvos nesuka ir sako, kad beveik visus Kontrolės ir audito tarnybos nurodymus jau įvykdė. M.Nevardauskas nusistebėjo, iš kur „Tauragės kurjeris“ gavo patikrinimo išvadas, esą jos dar neviešos.Paklaustas, ką mano apie akcininko sprendimą išmokėti savivaldybei didžiulius dividendus, kai šias lėšas buvo galima investuoti į įmonės veiklą ar gerinti daugiabučių gyventojams teikiamų paslaugų kokybę, atsakė:– Viską beveik jau padarėme, kas buvo nurodyta. O dėl dividendų aš nežinau, jūs manęs neklauskit. Tai akcininko sprendimai. Dividendus skirsto akcininkai, o ne direktorius. Ir čia yra ne mano reikalas.M.Nevardausko teigimu, beveik visa dividendų suma savivaldybei išmokėta, esą liko tik maža dalis – apie 10 tūkstančių eurų.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą