Savavališkų statybų įteisinimas

Dalintis:

Susitikinėdama su Šilutės ir Pagėgių gyventojais, ne kartą buvau prašyta paaiškinti, kaip pagal Seimo naujai priimtas Statybos įstatymo pataisas galima įteisinti savavališkas statybas. Kadangi šis klausimas aktualus ne vienam pamario gyventojui, o kai kurių savavališkų statybų įteisinimo terminas yra gana trumpas – tik iki 2012 metų gruodžio 31 dienos, bandysiu paaiškinti plačiau, kokias statybas galima įteisinti ir kaip tai padaryti.
Kas yra savavališka statybaSavavališka statyba yra ta, kurios savininkas neturi statybą leidžiančio dokumento. Savavališka statyba laikoma ir ta, kuriai leidimas statybai yra, tačiau statinys pastatytas arba statomas ne projekte nustatytoje vietoje, nesilaikant projekte nustatytų statinio išorės matmenų reikalavimų, įrengiant kitokias, negu numatytos projekte, laikančiąsias konstrukcijas ar jas kitaip išdėstant,   nesilaikant projekto sprendinių, susijusių su saugomos teritorijos apsaugos reikalavimais ar paveldosaugos reikalavimais.Kokias savavališkas statybas galima įteisinti  Pagal naujai priimtas Statybos įstatymo pataisas savavališką statybą galima įteisinti tik tada,  kai toks statinys neprieštarauja tos teritorijos galiojantiems bendriesiems, specialiesiems, detaliesiems planams ir tokia statyba neprieštarauja aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Šiuo klausimu galite konsultuotis su savivaldybės, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, regionų aplinkos apsaugos departamentų, saugomų teritorijų direkcijų, Kultūros paveldo departamento teritorinių skyrių specialistais – priklausomai nuo to, kokioje teritorijoje buvo vykdoma savavališka statyba.Savavališkų statybų įteisinimo būdaiŠiuo metu yra du pagrindiniai savavališkų statybų įteisinimo būdai.Savanoriškas kreipimasis. Statinio savininkas, nelaukdamas,  kol bus surašytas savavališkos statybos aktas, pats kreipiasi į savivaldybės administraciją. Kartu su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą statytojas pateikia ir visus reikalingus dokumentus: projektą, bendraturčių sutikimus ir pan. Savivaldybės administracija, nustačiusi, kad tokio statinio statyba yra galima pagal tos teritorijos planus, pritarus projektą tikrinančioms institucijoms turi tenkinti prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, t. y. įteisinti šią statybą.Jei pasinaudojus šiuo būdu ir būtų skiriama administracinė bauda dėl savavališkos statybos, ji būtų mažiausia iš galimų, nes savanoriškas savininko kreipimasis laikomas lengvinančia aplinkybe.Šis būdas galės būti taikomas iki 2012 m gruodžio 31 d.Kreipimasis po akto surašymo. Po savavališkos statybos akto surašymo statytojas per šešis ar devynis mėnesius, jei yra ne nuo jo priklausančių trukdžių,  turi teisę kreiptis su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Šiuo atveju, surašius savavališkos statybos aktą, gali būti pareikalauta per 6 ar 9 mėnesius statinį ar tą statinio dalį, kuris pastatytas savavališkai, nugriauti. Tačiau jei toks statinys gali būti toje vietoje, statytojui gavus statybą leidžiantį dokumentą, reikalavimai nugriauti panaikinami ir savavališka statyba laikoma įteisinta. Skirtingai nei pirmuoju atveju, antruoju, įteisinant savavališką statybą, nuo 2013 m. sausio 1 d. teks mokėti įmoką, kurios dydis priklausys nuo atliktų statybos darbų sąnaudų  ir panaudotų statybos produktų vertės. Mažiausios įmokos dydis sieks 300 Lt, didžiausios – 500 000 Lt.Kiti įteisinimo atvejai. Jei savavališkos statybos aktas buvo surašytas iki įsigaliojant Statybos įstatymo pakeitimui (iki 2010 m. spalio 1 d.), tačiau reikalavimas nugriauti statinį dar nepateiktas, šiuo atveju taip pat bus pateiktas reikalavimas nugriauti statinį, nustatant 6 ar 9 mėnesių reikalavimo įvykdymo terminą ir statytojas galės pasinaudoti jau minėtu antruoju savavališkos statybos įteisinimo būdu. Jei reikalavimas nugriauti statinį per 6 ar 9 mėnesių terminą pasibaigė, neįvykdžius reikalavimų, irgi gali būti taikomas antrasis būdas. Jei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinys įpareigoti vykdyti reikalavimą dar nepriimtas teisme, reikalavimas bus panaikinamas, inspekcijai pateikus statybą leidžiančio dokumento kopiją. Jei ieškinys dėl savavališkos statybos jau pasiekė teismą ir  reikalavimo įvykdymo terminas nepratęsiamas, tai ir šiuo atveju statytojas gali prašyti išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Kai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos bus pateiktas statybą leidžiantis dokumentas, ji su statytoju galės sudaryti taikos sutartį, atsiimti ieškinį ir panaikinti reikalavimą, išskyrus atvejus, jei akivaizdžiai matoma, kad toks statybą leidžiantis dokumentas negalėjo būti išduotas (t. y. išduotas neteisėtai). Šiuo atveju inspekcija dar ir turėtų kreiptis pagal Statybos įstatymo 28(1) straipsnį į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo. Statytojui išlieka galimybė gauti statybą leidžiantį dokumentą net ir įsiteisėjus teismo sprendimui nugriauti savavališkai pastatytą statinį, jei sudaroma taikos sutartis su šio sprendimo vykdymo organizatore (paprastai inspekcija).Baudos už savavališką statybąNorėčiau priminti, kad neįteisinus savavališkų statybų statytojų laukia baudos. Fiziniams asmenims jos nustatomos vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodeksu, juridiniams – Statybos įstatymu. Priklausomai nuo statybos rūšies (naujo statinio statyba, rekonstravimas, remontas, griovimas) ir statinio kategorijos (nesudėtingas, neypatingas, ypatingas), fiziniams asmenims gali būti skiriama nuo kelių šimtų iki 20 tūkstančių litų bauda, o jei statyba vyko saugomoje teritorijoje – dvigubai didesnė.Civilinio proceso kodekse numatyta bauda (iki 200 Lt už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną) už teismo sprendimo per nustatytą terminą nugriauti savavališkai pastatytą statinį nevykdymą. Todėl asmenims, savavališkai vykdžiusiems statybos darbus ir nepasirūpinusiems įteisinti savavališkas statybas pirmiau minėtais būdais, įteisinti jas būtina suspėti iki teismo sprendimu nurodyto termino  pabaigos, nes po to joks įteisinimo būdas nebegalės būti taikomas ir statinį teks nugriauti.Už netinkamai prižiūrimą savavališką statybą, jei dėl to įvyktų statinio avarija ir žūtų žmogus arba būtų sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata, padaryta didelė žala aplinkai, didelė turtinė žala asmeniui, gali būti taikoma net baudžiamoji atsakomybė.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą